الکترودهای نسوز و زنگ نزن ایساب

الکترودهای نسوز و زنگ نزن ایساب

الکترود ایساب OK 308L

الکترود زنگ نزن ایساب با کربن کم برای جوشکاری فولادهای تیپ 304 و 308 و سری L آن با استاندارد E308L-16 ساخت کشور سوئد

الکترود ایساب OK 61.25

الکترود زنگ نزن ایساب کربن بالا برای جوش سرویس های دما بالا در پتروشیمی ها و فولاد 308H با استاندارد E308H-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.30

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با پوشش رتیلی-اسیدی شروع قوس و جدایش گل جوش آسان با استاندارد E308L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.35

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با چقرمگی بالا در دمای 196- مناسب LNG و جوش فولاد 308L با استاندارد E308L-15 ساخت سوئد

لکترود ایساب OK 61.50

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای پایدارنشده آستنیتی 18Cr 10Niبرای دمای بالا با استاندارد E308H-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.80

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با نایوبیوم , مقاوم به خوردگی برای فولاد 321 و 347 با استاندارد E347-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.81

الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی برای جوش فولاد 8-18پایدار شده با Ti و Nbدر سرویس های دما بالا بااستاندارد E347-16ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.85

الکترود زنگ نزن ایساب پایدار شده با نایوبیوم برای جوشکاری فولاد 347 پایدار شده با Nb یا Ti با استاندارد E347-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 316L

الکترود زنگ زنزن ایساب کم کربن رتیلی-اسیدی برای جشوکاری فولاد 316L باشروع قوس آسان با استاندارد E316L-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 63.30

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با رطوبت پایین با مقاومت به خزش بالا و جدایش گل جوش عالی با استاندارد E316L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 63.35

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن برای جوشکاری فولادتیپ 18Cr12Ni3Mo باچقرمگی بالا در دمای 196-با استانداردE316L-15 سوئد

الکترود ایساب OK 63.80

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد زنگ نزن پایدارشده Nb یا Ti تیپ 18Cr12Ni2-3Moبااستاندارد E318-17ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 64.30

الکترود زنگ نزن ایساب با Moبالا برای جوشکاری فولاد تیپ 317L با مقاومت به خوردگی حفره ای بااستاندارد E317L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.13

الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد 25Cr20Ni مقاوم به حرارت تا 1150 درجه با استاندارد E310-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.15

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد 25Cr20Ni آستنیتی-منگنزی مقاومت خوب به ترک با استاندارد E310-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.45

الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد منگنزی %(14-12) مقاومت بالا به ترک با استاندارد E307-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.50

الکترود زنگ نزن ایساب Duplex برای جوشکاری لوله با مقاومت به خوردگی تنشی تا 300 درجه با استاندارد E2209-17ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.53

الکترود زنگ نزن ایساب Duplex برای جوشکاری لوله های زنگ نزن داپلکس آستنیتی-فریتی با استاندارد E2209-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.55

الکترود زنگ نزن ایساب Duplex قلیایی مناسب جوشکاری لوله های داپلک در صنایع offshore با استاندارد E2209-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 309L

الکترود زنگ نزن ایساب قلیایی برای جوشکاری فولادهای تیپ 309 و 309L با استاندارد E309L-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.60

الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی-اسیدی برای جوشکاری فولاد 309 در همه حالات بجز سرپایین با استاندارد E309L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.70

الکترود زنگ نزن ایساب مولیبدن دار با فلز جوش آستنیتی-فریتی مقاومت بالا به ترک با استاندارد E309MoL-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.70

الکترود زنگ نزن ایساب مولیبدن دار با فلز جوش آستنیتی-فریتی مقاومت بالا به ترک با استاندارد E309MoL-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.75

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد تیپ 24Cr13Ni و اتصالات متفاوت و فولاد 309 با استاندارد E309L-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.15

الکترود زنگ نزن ایساب با فلز جوش فریتی 13Cr% برای جوشکاری فولاد سری 400 با 12Cr% با استاندارد E410-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.17

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوش فولاد ریخته شده زنگ نزن 13Cr4NiMoدر تمام حالات با استاندارد E410NiMo-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.25

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوش فولاد ریخته شده زنگ نزن 13Cr4NiMoمقاوم به خوردگی بااستانداردE410NiMo-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.53

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد آستنیتی-فریتی با فاز سوپر داپلکس و زرون 100 با استاندارد E2594 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.55

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد آستنیتی-فریتی با فاز سوپر داپلکس و زرون 100 با استاندارد E2594 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.81

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 40%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.82

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 35%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 69.33

الکترود زنگ نزن ایساب با فلز جوش کاملا آستنیتی مقاوم به اسید سولفوریک و خوردگی حفره ای برای جوشکاری فولاد 904L با استاندارد E385-16 ساخت سوئد