الکترودهای کربنی و کم آلیاژ ایساب

الکترودهای کربنی و کم آلیاژ ایساب

الکترود ایساب OK 48.00

الکترود قلیایی با جذب رطوبت کم برای جوشکاری دامنه وسیعی از فلزات پر تنش با استاندارد E7018 ساخت مجارستان

الکترود ایساب OK 48.08

الکترود کم آلیاژ با جذب رطوبت بسیار پایین با خواص مکانیکی بالا برای سازه های فراساحلی با استاندارد E7018-G ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 53.68

الکترودی با جذب هیدروژن و رطوبت بسیار پایین و کنترل حوضچه جوش بسیار آسان با استاندارد E7016-1 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 55.00

الکترودی با کیفیت بالا و جذب هیدروژن و رطوبت بسیار کم و مقاومت بسیار خوب در برابر ترک گرم با استاندارد E7018-1 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 73.08

الکترود کم آلیاژ باجذب رطوبت کم وفلز جوشی مقاوم به خوردگی در آب دریا وخواص مکانیکی عالی با استاندارد E8018-G ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 73.68

الکترود کم آلیاژ با جذب رطوبت کم و فلز جوش مقاوم به ضربه بالا در دمای پایین با استاندارد E8018-C1 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 74.46

الکترود کم آلیاژ مولیبدن دار با جذب رطوبت کم برای جوشکاری مخازن تحت فشار و لوله با استاندارد E7018-A1 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 74.78

الکترود کم آلیاژ با استحکام کششی بالا در دمای پایین و مناسب باری اتصال و لایه دهی ریل آهن با استاندارد E9018-D1 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 76.18

الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار باجذب هیدروژن کم برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش با استاندارد E8018-B2 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 76.28

الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار با جذب هیدروژن کم برای جوشکای فولادهای مقاوم به خزش با استاندارد E9018-B3 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 76.35

الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و لوله با پاشش کم با استاندارد E8015-B6 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 76.96

الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار با 9درصد کرم برای فولادهای مقاوم به خزش وقوس پایدار با استاندارد E8015-B8 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 76.98

الکترود کم آلیاژ با 9% کروم  با جذب هیدروژن کم برای جوشکاری در تمام وضعیت ها لوله و ورق با استاندارد E9015-B9 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 78.16

الکترودکم آلیاژ کروم-مولیبدن دار برای جوشکاری فولاد عملیات حرارتی شده بااستحکام کششی بالا بااستانداردE9018-G ساخت سوئد