انتخاب الکترود، فیلر و پودر ایساب


براساس استانداردهای بین المللی با توجه به نوع فلز پایه و سرویس مورد استفاده از آن قطعه الکترود , فیلر و پودر جوشکاری انتخاب میگردد . برای تعیین قطر مواد مصرفی جوش از جمله الکترود و فیلرهای جوشکاری باید ضخامت قطعه و طرحی اتصال مشخص گردد .

مهمترین استانداردی که در دنیا از آن برای انتخاب الکترود و فیلرهای جوشکاری طبق فلز پایه استفاده میگردد , AWS میباشد .

 

برای جوشکاری فولادهای ساده کربنی از الکترود های خانواده SFA – A5.1  و فیلر های خانواده  SFA – A5.18 استفاده میگردد که پرمصرف ترین آن ها شامل اقلام زیر است:

 

E 6010              E 7016               E 7024                    ER 70S-3

E 6013              E 7018               E 7028                    ER 70S-6

 

برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ از الکترود های خانواده SFA – A5.5  و فیلر های خانواده  SFA – A5.28 استفاده میگردد که پرمصرف ترین آن ها اقلام زیر می باشند :

 

E 7010-x            E 8010-x               E 9010-x              E 10018-x                    ER 70S-x              ER 90S-x

E 7018-x            E 8018-x               E 9018-x              E 11018-x                    ER 80S-x            ER 100S-x

 

در این طبقه بندی پسوند x با توجه به نوع آلیاژ تعیین میگردد . بر این اساس حروف A , B , C , D و G الکترودها و  حروف A , B , D , G و Ni فیلر ها را شامل می شود.

 

حرف A نشان دهنده فولاد کربنی کم آلیاژشده با مولیبدن.

حرف B نشان دهنده فولاد کم آلیاژ شده با کروم و مولیبدن.

حرف C نشان دهنده فولاد کم آلیاژ شده با نیکل.

حرف D نشان دهنده فولاد کم آلیاژ شده با منگنز و مولیبدن.

حرف G نشان دهنده فولاد کم آلیاژ شده با منگنز.

و حرف Ni که برای فیلر ها انتخاب میشود نشان دهنده فولاد کم آلیاژ شده با نیکل بهمرا مولیبدن یا منگنز میباشد.

 

 

برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن از الکترود های خانواده SFA – A5.4  و فیلر های خانواده  SFA – A5.9 استفاده میگردد که پرمصرف ترین آن ها شامل اقلام زیر است:

 

E307-x                            E310-x                          E318-x                           E410-x

E308L-x                           E312-x                          E320-x                           E430-X

E308H-x                          E316L-x                         E347-x                         E2209-x

E309L-x                           E317-x                          E385-x                         E2509-x

 

پسوند x در خانواده الکترودهای زنگ نزن شامل 5 عدد میباشد که این اعداد معرف نوع پوشش الکترود , قطبیت جوشکاری و تعدادی پارامترهای دیگر هستند. این اعداد 15 و 16 و 17 و هچنین 25 و 26 میباشند.

 

ER 308L               ER 309L                     ER 310                ER 316L                   ER 318                   ER 385                     ER 2209

ER 308H               ER 309MoL                ER 312                ER 317L                   ER 347                   ER 410                     ER 2509

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!