فیلر های آلومینیوم ایساب

فیلر های آلومینیوم ایساب

فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 4043

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای نوع AlMgSi و AlSi تا 7%Si با 5%Si با استاندارد R 4043

فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 5183

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای AA5083 و مشابه با منگنز بالا با استحکام کششی بالا با استاندارد R 5183

فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 5356

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سری 5XXX مقاوم به ترک ناشی از خوردگی تنشی با استاندارد R 5356

سیم حلقه ایساب OK Autrod 4043

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری و بریز کردن آلیاژهای آلومینیوم با 5%Si با استاندارد ER 4043

سیم حلقه ایساب OK Autrod 5183

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای AA5083 و آلیاژهای مشابه با منگنز بالا با استاندارد ER 5183

سیم حلقه ایساب OK Autrod 5356

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم سری 5XXX مقاوم به ترک خوردگی تنشی با استاندارد ER 5356