فیلر های نسوز و زنگ نزن ایساب

فیلر های نسوز و زنگ نزن ایساب

فیلر ایساب OK Tigrod 308L

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308L

فیلر ایساب OK Tigrod 308H

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در درمای بالا با استاندارد ER 308H

فیلر ایساب OK Tigrod 308Lsi

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308Lsi

فیلر ایساب OK Tigrod 309L

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309L

فیلر ایساب OK Tigrod 309Lsi

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309Lsi

فیلر ایساب OK Tigrod 309MoL

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309MoL

فیلر ایساب OK Tigrod 310

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در دماهای بالا با استاندارد ER 310

فیلر ایساب OK Tigrod 312

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در دماهای بالا با استاندارد ER 312

فیلر ایساب OK Tigrod 316L

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316L

فیلر ایساب OK Tigrod 316Lsi

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316Lsi

فیلر ایساب OK Tigrod 317L

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی حفره ای با استاندارد ER 317L

فیلر ایساب OK Tigrod 347

فیلر زنگ نزن ایساب پایدارشده باNb مقاوم به خوردگی در دما بالا بااستاندارد ER 347

فیلر ایساب OK Tigrod 385

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد 904L با استاندارد ER 385

فیلر ایساب OK Tigrod 410 NiMo

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد E420NiMo با استاندارد W 13 4

فیلر ایساب OK Tigrod 2209

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex با استاندارد ER 2209

فیلر ایساب OK Tigrod 2509

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Super Duplex با استاندارد W 25 9 4 NL

سیم حلقه ایساب OK Autrod 16.95

سیم حلقه ایساب Cr-Ni-Mn با Si بالا مقاوم به خوردگی با استاندارد G 18 8 Mn

سیم حلقه ایساب OK Autrod 308Lsi

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308Lsi

سیم حلقه ایساب OK Autrod 309Lsi

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309Lsi

سیم حلقه ایساب OK Autrod 309MoL

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309MoL

سیم حلقه ایساب OK Autrod 316Lsi

سیم حلقه زنگ نزن ایساب Cr-Ni-Mo مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316Lsi

سیم حلقه ایساب OK Autrod 347si

سیم حلقه زنگ نزن ایساب پایدار شده با Nb مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 347si

سیم حلقه ایساب OK Autrod 2209

سیم حلقه زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex مقاوم به خوردگی حفره ای و تنشی با استاندارد ER 2209