فیلر های کربنی و کم آلیاژ ایساب

فیلر های کربنی و کم آلیاژ ایساب

فیلر ایساب OK Tigrod 12.60

فیلر کربن-منگنز ایساب با پوشش مس با استاندارد ER70S-3 و W2Si

فیلر ایساب OK Tigrod 12.64

فیلر کربن-منگنز ایساب با پوشش مس با استاندارد ER70S-6 و W4Si

فیلر ایساب OK Tigrod 13.08

فیلر کم آلیاژ منگنز-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-D2

فیلر ایساب OK Tigrod 13.09

فیلر کم آلیاژ منگنزی مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-G

فیلر ایساب OK Tigrod 13.16

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-B2

فیلر ایساب OK Tigrod 13.17

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER90S-B3

فیلر ایساب OK Tigrod 13.22

فیلر کم آلیاژ منگنزی کروم-مولیبدنی ایساب با روکش مس بااستاندارد ER90S-G

فیلر ایساب OK Tigrod 13.23

فیلر کم آلیاژ نیکل-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-Ni1

فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 13.28

فیلر کم آلیاژ نیکلی ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-Ni2

فیلر ایساب / ER502 / OK Tigrod 13.32

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با استاندارد ER80S-B6 و تیپ ER502

فیلر ایساب / ER505 / OK Tigrod 13.37

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با استاندارد ER80S-B8 و تیپ ER505

سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Aristorod 12.50

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2

سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Autrod 12.51

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2

سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Autrod 12.64

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2

سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Aristorod 13.13 (55)1

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2

سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.16

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2

سیم حلقه ایساب OK Autrod 13.23

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER80S-Ni1 برای فرآیند جوشکاری Co2

سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.29

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2