معادل سازی الکترود و فیلرهای کم آلیاژ , Stainless Steel و Nickel Base ایساب با دیگر برندها


تمامی الکترودهای کم آلیاژ , Stainless Steel و Nickel Base ایساب ساخت کارخانه سوئد و در 90درصد کدها با بسته بندی VacPac میباشد .

 

در این قسمت الکترودهای برند ایساب را با دیگر برندهای معتبر دنیا معادل سازی میکنیم . تقسیم بندی این قسمت بر اساس استاندارد بین المللی AWS امریکا میباشد .

 

الکترودهای کم آلیاژ :

 

1. E 7018-G     کد تولید در برند ایساب  :  OK 48.08 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– Phoenix SH Schwarz 3 K / MK  تولید شرکت T-PUT آلمان جز گروه BOHLER

 

2. E 7018-A1  کد تولید در برند ایساب :  OK 74.46  ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– FOX DMO Kb  تولید شرکت BOHLER

 

3. E 8018-G  کد تولید در برند ایساب  :  OK 73.08 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– FOX EV 63/65  تولید شرکت BOHLER

– Phoenix  SH V370 / K70 تولید شرکت T-PUT آلمان جز گروه BOHLER

 

4. E 8018-C1  کد تولید در برند ایساب  :  OK 73.68 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– FOX 2.5 Ni تولید شرکت BOHLER

– Phoenix SH Ni 2 K 70 تولید شرکت T-PUT آلمان جز گروه BOHLER

 

5. E 8018-B2  کد تولید در برند ایساب  :  OK 76.18 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– Phoenix Cr 1 K تولید شرکت T-PUT آلمان جز گروه BOHLER

 

6. E 8015-B6  کد تولید در برند ایساب  :  OK 76.35 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– FOX CM 5 Kb تولید شرکت BOHLER

 

7. E 8015-B8  کد تولید در برند ایساب  :  OK 76.96 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– FOX CM 9 Kb تولید شرکت BOHLER

 

8. E 9018-B3  کد تولید در برند ایساب  :  OK 76.28 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– Phoenix SH Cr 2 KS تولید شرکت T-PUT آلمان جز گروه BOHLER

– FOX DCMS Kb تولید شرکت BOHLER

 

9. E 9015-B9  کد تولید در برند ایساب  :  OK 76.98 ساخت سوئد

معادل این کد در برندهای دیگر :

– Phoenix Cromo 9 V تولید شرکت T-PUT آلمان جز گروه BOHLER

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!