وزن کارتن الکترودها و فیلر های ایساب


رویان جوش صبا

 

وزن کارتن های ایساب به شرح ذیل میباشد :

 

1. OK 48.00 با استاندارد E7018

قطر  2.5   :  12.9  کیلوگرم

قطر  3.2   :  18.0  کیلوگرم

قطر  4.0   :  18.6  کیلوگرم

قطر  5.0   :  18.0  کیلوگرم

 

2. OK 48.08  با استاندارد E7018-G

قطر  2.5   :  12.9  کیلوگرم

قطر  3.2   :  17.7  کیلوگرم

قطر  4.0   :  18.0  کیلوگرم

 

3. OK 55.00 با استاندارد E7018-1

قطر  2.5   :  13.5  کیلوگرم

قطر  3.2   :  18.6  کیلوگرم , 18.0 کیلوگرم

قطر  4.0   :  18.6  کیلوگرم , 18.0 کیلوگرم

قطر  5.0   :  18.6  کیلوگرم

 

4. OK 53.68  با استاندارد E7016-1

قطر  2.5   :  10.8  کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  13.8  کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  16.0  کیلوگرم  VacPac

 

5. OK 308L  با استاندارد E308L-16

قطر  2.5   :  9.0    کیلوگرم

قطر  3.2   :  12.3  کیلوگرم

قطر  4.0   :  12.3  کیلوگرم

 

6. OK 309L  با استاندارد E309L-16

قطر  2.5   :  10.2  کیلوگرم

قطر  3.2   :  12.9  کیلوگرم

قطر  4.0   :  12.9  کیلوگرم

 

7. OK 316L  با استاندارد E316L-16

قطر  2.5   :  10.2  کیلوگرم

قطر  3.2   :  12.3  کیلوگرم

قطر  4.0   :  12.9  کیلوگرم

 

8. OK 61.30  با استاندارد E308L-17

قطر  2.5   :  9.0    کیلوگرم

قطر  3.2   :  12.3  کیلوگرم

قطر  4.0   :  12.3  کیلوگرم

 

9. OK 61.35  با استاندارد E308L-15

قطر  2.5   :  4.2    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

10. OK 61.80  با استاندارد E347-17

قطر  2.5   :  4.2    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

11. OK 61.81  با استاندارد E347-16

قطر  2.5   :  4.2    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

12. OK 63.30  با استاندارد E316L-17

قطر  2.5   :  10.2    کیلوگرم   /  4.2   کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  12.3    کیلوگرم   /  5.1   کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  12.9    کیلوگرم   /  10.2 کیلوگرم  VacPac

 

13. OK 63.35  با استاندارد E316L-15

قطر  2.5   :  4.2    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

14. OK 67.13  با استاندارد E310-16

قطر  2.5   :  4.2    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

15. OK 67.15  با استاندارد E310-15

قطر  2.5   :  3.6    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

16. OK 67.45  با استاندارد E307-15

قطر  2.5   :  4.2    کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  5.1    کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  10.2  کیلوگرم  VacPac

 

17. OK 67.60  با استاندارد E309L-17

قطر  2.5   :  10.2    کیلوگرم   /  3.6   کیلوگرم  VacPac

قطر  3.2   :  12.9    کیلوگرم   /  5.4   کیلوگرم  VacPac

قطر  4.0   :  12.9    کیلوگرم   /  10.2 کیلوگرم  VacPac

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!