سیم حلقه زیرپودری زنگ نزن ایساب

سیم حلقه زیرپودری زنگ نزن ایساب

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 308L

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308L

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 309L

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی برای اتصالات غیر همجنس با استاندارد ER 309L

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 309Mo-L

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن مولیبدن دار با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی مناسب اتصالات غیر همجنس با استاندارد ER 309MoL

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 316L

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن مولیبدن دار با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی مناسب جوشکاری دیواره کشتی با استاندارد ER 316L

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 347

سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با نایوبیوم با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 347

سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 22.09

سیم حلقه زنگ نزن داپلکس ایساب با فرآیند زیرپودری مقاومت بالا به انواع خوردگی با استاندارد ER 2209