سایر برندها توضیحات
Special Metals

*****************************************************************************************************************************

Nickel Electrode 141

الکترود پایه نیکل با استاندارد E Ni-1 ساخت امریکا

Monel Electrode 190

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCu-7 ساخت امریکا

Monel Electrode 187

الکترود پایه مس با استاندارد E CuNi ساخت امریکا

INCO-WELD A Electrode

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrFe-2 ساخت امریکا

Inconel Electrode 182

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrFe-3 ساخت امریکا

Inconel Electrode 112

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-3 ساخت امریکا

INCO-WELD C-276 Electrode

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-4 ساخت امریکا

Inconel Electrode 122

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-10 ساخت امریکا

INCO-WELD 686 Electrode

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-14 ساخت امریکا

Inconel Electrode 117

الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrCoMo-1 ساخت امریکا

Inconel Filler 82

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCr-3 ساخت امریکا

Inconel Filler 625

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-3 ساخت امریکا

INCO-WELD C-276 Filler

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-4 ساخت امریکا

Inconel Filler 622

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-10 ساخت امریکا

INCO-WELD 686 Filler

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-14 ساخت امریکا

Inconel Filler 617

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrCoMo-1 ساخت امریکا

Incoloy Filler 65

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiFeCr-1 ساخت امریکا

Inconel Filler 718

فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiFeCr-2 ساخت امریکا

Nimonic Filler 263

فیلر پایه نیکل با مولیبدن , تیتانیوم و کبالت ساخت امریکا

Filler
LINCOLN

***********************************************************************************************************************************

LINCONL PIPELINER 8P

الکترود سلولزی لینکولن برای جوشکاری خط لوله با استاندارد E8010-P1 ساخت امریکا

LINCOLN L61

فیلر زیرپودری کربن - منگنز لینکولن با استاندارد EM12K ساخت کشور فرانسه

LINCOLNWELD Flux 860

پودر برای فرآیند زیرپودری با استاندارد S A AB 1 ساخت امریکا

BOHLER-UTP Group

************************************************************************************************************************************

x

Find the Closest Distributor